Klantenservice

Algemene voorwaarden van Beste-Beddengoed.com, gevestigd teMoordrecht (versie geldig vanaf 01-01-2022)

Artikel 1.Algemeen

1.1 Onder 'Beste-Beddengoed.com' wordt in dezealgemene verkoopvoorwaarden verstaan: Beste-Beddengoed.com
1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alleaanbiedingen van en overeenkomsten met Beste-Beddengoed.com voor zover daarvanniet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.3 Met in achtneming van het bepaalde in artikel6.4 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien Beste-Beddengoed.comvoor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.
1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomenworden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Beste-Beddengoed.comerkend.
1.5 In het geval de Voorwaarden en eenOvereenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert deOvereenkomst. 1.6 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is ofvernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig vankracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goedoverleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en deoorspronkelijke doelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

Artikel 2.Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzijuitdrukkelijk anders vermeld door Beste-Beddengoed.com.
2.2 Overeenkomsten tot levering van zaken en/ofdiensten binden Beste-Beddengoed.com eerst na schriftelijke bevestiging.Feitelijke uitvoering door Beste-Beddengoed.com of een door Beste-Beddengoed.comverzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van hetaanbod. 2.3 Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid vande inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn Beste-Beddengoed.comen afnemer hieraan gebonden.
2.4 Aanbiedingen van Beste-Beddengoed.com geldenniet automatisch ook voor nabestellingen.
2.5 Beste-Beddengoed.com kan niet aan haaraanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat deaanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing ofverschrijving bevatte.
2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadereafspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3.Prijzen / Prijsverhoging

3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven,in Euro's uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).
3.2 Beste-Beddengoed.com garandeert datprijsverhogingen na de totstandkoming van de voorwaarden niet zullenplaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingenen/of bepalingen.
3.3 Indien de prijsverhoging niet het gevolg isvan wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om deovereenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhogingingaat.

Artikel 4.Aflevering

4.1 Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn,worden deze direct na bestelling verzonden. Voor het verzenden van besteldezaken kan Beste-Beddengoed.com verzendkosten in rekening brengen. De leveringvan bestelde zaken vindt plaats op het bij Beste-Beddengoed.com bekendepostadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijkepersoon die zich op het afleveradres bevindt.
4.2 De afnemer dient voor ontvangst van deproducten te tekenen. Dit is slechts anders indien de afnemer gronden voorweigering heeft op basis van de wet.
4.3 Indien de afnemer de afname weigert of nalatigis met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor delevering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van deafnemer.
4.4 Aan de leveringsplicht van Beste-Beddengoed.comzal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Beste-Beddengoed.comgeleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huisstrekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie,tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.
4.5 Ingeval van weigering van de aangeboden zakenkomen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging ofteloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzijde afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of devervanging van de zaak inroept.

Artikel 5.Levertijd

5.1 Een door Beste-Beddengoed.com opgegevenlevertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerstaan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Beste-Beddengoed.com zijn,waarna Beste-Beddengoed.com zal trachten om binnen 30 dagen levering te doenplaatsvinden.
5.2 In het kader van de regels van de koop opafstand zal Beste-Beddengoed.com (opdrachtnemer) bestellingen met bekwamespoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is(doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is omandere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechtsgedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever)binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat gevalhet recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Artikel 6.Ontbinding

6.1 Onverminderd de rechten van Beste-Beddengoed.comop basis van de wet is Beste-Beddengoed.com gerechtigd door middel van eendaartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomstgeheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht opschadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomstaan Beste-Beddengoed.com omstandigheden ter kennis komen die Beste-Beddengoed.comgoede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zalvoldoen of indien Beste-Beddengoed.com bij het sluiten van de overeenkomstgevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijftuit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement vande afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance vanbetaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdrachtvan het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.
6.2 Indien zich omstandigheden voordoen metbetrekking tot personen en/of materialen waarvan Beste-Beddengoed.com zich bijde uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke vandien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermatebezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan inredelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Beste-Beddengoed.com bevoegd deovereenkomst te ontbinden.
6.3 De afnemer heeft het recht om bij geleverdezaken op grond van een bestelling bij Beste-Beddengoed.com, indien er sprake isvan een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzijuitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat debestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn degeleverde zaken niet aan Beste-Beddengoed.com heeft teruggezonden, is de koopeen feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending,daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering melding te maken bijVoorbeeld shop. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig(uiterlijk 10 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld doormiddel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zakenkomt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zakendient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires enbijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij deafnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt,vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming vanhetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt Beste-Beddengoed.com naontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop peromgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de completeretourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordtterugbetaald.
6.4 Het recht op ontbinding, zoals omschreven inhet vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geengeval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door Beste-Beddengoed.comaangeboden (mobiele) netwerkoperators. Op laatst genoemde diensten, waarbij Beste-Beddengoed.comslechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaardenvan bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.

Artikel 7.Overmacht

7.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeendaaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden,waarop Beste-Beddengoed.com geen invloed heeft en die de levering van zakenbelemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt totwerkstaking bij Beste-Beddengoed.com en/of toeleveranciers, storingen in hetInternet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer enstoringen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.
7.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan wordenindien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Beste-Beddengoed.comde verbintenis had moeten nakomen.
7.3 Indien de periode waarin door overmachtnakoming van de verplichting door Beste-Beddengoed.com niet mogelijk is langerduurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden,zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
7.4 Indien Beste-Beddengoed.com bij het intredenvan de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, ofslechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd hetreeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is deafnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijkcontract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deelgeen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 8.Garantie

8.1 Beste-Beddengoed.com biedt geen uitgebreideregarantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant vandeze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uitdwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.
8.2 Beste-Beddengoed.com is echter nimmerverantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elkeindividuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. hetgebruik of de toepassing van de zaken.
8.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bijontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaakverkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over tegaan tot terugzending aan Beste-Beddengoed.com) deze gebreken onmiddellijkschriftelijk te melden aan Beste-Beddengoed.com. Eventuele gebreken of verkeerdgeleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden nalevering aan Beste-Beddengoed.com schriftelijk worden gemeld. Terugzending vande zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoiresen bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming naconstatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke,bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht totreclameren en terugzending geheel vervallen.
8.4 Indien klachten van de afnemer door Beste-Beddengoed.comgegrond worden bevonden, zal Beste-Beddengoed.com naar haar keuze of degeleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijkeregeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat deaansprakelijkheid van Beste-Beddengoed.com en mitsdien het bedrag derschadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag derbetreffende zaken, dan wel (naar keuze van Beste-Beddengoed.com) tot hetmaximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Beste-Beddengoed.comgedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Beste-Beddengoed.com voor enigeandere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullendeschadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade ofgevolgschade of schade wegens gederfde winst.
8.5 Beste-Beddengoed.com is niet aansprakelijkvoor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewusteroekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
8.6 Deze garantie geldt niet indien:

A) en zolang de afnemer jegens Beste-Beddengoed.comin gebreke is;
B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeftgerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
C) de geleverde zaken aan abnormale omstandighedenzijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd metde aanwijzingen van Beste-Beddengoed.com en/of gebruiksaanwijzing op deverpakking zijn behandeld;
D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk hetgevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen tenaanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 9.Betaling

9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient debetaling middels een PIN-transactie plaats te vinden op de plaats vanaflevering van de producten. Betaling in termijnen is niet mogelijk.
9.2 Na het verstrijken van 10 dagen na defactuurdatum is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment eenrente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij dewettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij eengedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
9.3 In geval van faillissement of surseance vanbetaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van Beste-Beddengoed.comen de verplichtingen van de afnemer jegens Beste-Beddengoed.com onmiddellijkopeisbaar.
9.4 Indien Beste-Beddengoed.com haar vordering terincasso uit handen moet geven, is de afnemer een gefixeerd bedrag van 15% vanhet verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met eenminimum bedrag van 250 euro.
9.5 Indien Beste-Beddengoed.com kan aantonenhogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komenook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 10.Eigendomsvoorbehoud

10.1 De eigendom van alle door Beste-Beddengoed.comaan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Beste-Beddengoed.comzolang de afnemer de vorderingen van Beste-Beddengoed.com uit hoofde van deovereenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeftvoldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uitdeze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang deafnemer de vorderingen van Beste-Beddengoed.com wegens tekort schieten in denakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepenvorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeldin artikel 3:92 BW.
10.2 De door Beste-Beddengoed.com geleverde zakenwelke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van eennormale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddelworden gebruikt.
10.3 De afnemer is niet bevoegd de onder heteigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze tebezwaren.
10.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk enonherroepelijk toestemming aan Beste-Beddengoed.com of een door Beste-Beddengoed.comaan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Beste-Beddengoed.com haareigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haareigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
10.5 Indien derden beslag leggen op de ondereigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen ofdoen gelden, is de afnemer verplicht Beste-Beddengoed.com zo snel alsredelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 10.6 Deafnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken teverzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschadealsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek terinzage te geven aan de Beste-Beddengoed.com.

Artikel 11.Privacy

11.1 Beste-Beddengoed.com respecteert de privacyvan de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van deinformatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Dezeinformatie wordt door Beste-Beddengoed.com niet verkocht, gedeeld of verhuurdaan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.
11.2 Informatie waaruit de identiteit van eenonline bezoeker aan de website van Beste-Beddengoed.com kan worden afgeleid,wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Beste-Beddengoed.com(en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel debezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken.Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en hetverschaffen van informatie over het productportfolio van Beste-Beddengoed.com.De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. Beste-Beddengoed.com isgerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar temaken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van dieinformatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of eenproces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of deeigendom van Beste-Beddengoed.com, andere gebruikers van haar website ofanderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schadetoebrengt. Beste-Beddengoed.com is gerechtigd informatie over gebruikers vrijte geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.
11.3 Beste-Beddengoed.com verzameltniet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaalaantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruiktetype Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoekvan de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Beste-Beddengoed.comgeen onevenredige inspanning of kosten vergt.

Artikel 12.Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders isovereengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechtenvan intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Beste-Beddengoed.comgeleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten,sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij Beste-Beddengoed.com en/ofhaar leveranciers.
12.2 Partijen verbinden zich om voldoendemaatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking totelkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van deovereenkomst kennis nemen.

Artikel 13.Toepasselijk recht.

13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Beste-Beddengoed.comis uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van hetWeens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14.Geschillen

14.1 De afnemer kan voor vragen en/of klachtenbellen naar Beste-Beddengoed.com's Customer Care helpdesk op het nummer 
0649087244, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 - 17:00 uur.Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige redenniet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.

14.2 De afnemer is in de gelegenheid het geschilvoor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn degeschillencommissie Thuiswinkel of een andere gelijkwaardigegeschillencommissie, het geen onverlet laat het recht van de afnemer hetgeschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.